Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartman Toplantısı Çağrı Örneği


Apartmanda maliklerinin en az yılda bir kez toplantı yapmaları gerekiyor. Malikler, yönetim planında gösterilen zamanlarda toplantı yapmaktadır. Eğer yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Toplu yapılarda ise kurullar, iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Kat malikleri kurulu toplantısı için yöneticinin çağrıda bulunması gerekiyor. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

Örnek apartman toplantısına çağrı örneği;………… Apartmanı Kat Maliklerine

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ...../..../....... günü saat ........’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın ....../...../...... günü saat ........’da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur ...../......./........

Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan Başkanı’nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış.


..................... Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar