Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartman Yöneticisi Aidat Öder Mi?


Apartman yöneticileri yöneticilik görevini yerine getirdiği için kat mailiklerinden makul bir ücret talep edebilir. Eğer bu konuda kat malikleri kurulu seçilen yöneticinin ücreti veya yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı konusunda herhangi bir karar almamış ise mevcut yönetici kendisine düşen yönetim giderlerinin yarısına katılmaz yani ödemez.

 

İlgili Kanun Maddesi

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir.

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.


Açıklamalar

- Kat malikleri dışından atanmış olan yöneticinin, kendisiyle yapılan sözleşmede veya yönetim planında ücret tayin edilmemiş olması halinde dahi kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğini hükme bağlamıştır. Ücretin uygunluğu yöneticinin yaptığı görevin nicelik ve niteliğine ve hakkaniyet kurallarına göre belirlenir.

- Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanan yöneticiye ücret ödenip ödenmeyeceği ,ödenecekse miktarı gibi hususları da karar bağlar. Böyle bir karar alınmamış olması halinde yönetici kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmayabilir.

- Yönetici ücret konusunda herhangi bir karar almadan önce yönetim planını incelemesi gerekir. Daha önceden kat malikleri kurulunda ücret ile ilgili bir kararın alınıp alınmadığına bakılmasında fayda vardır. Verilecek olan ücret kat maliklerince serbestçe belirlenebilmektedir. 


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar