Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartman Yöneticisinin İstifası


Bilindiği üzere anagayrımenkulün 8 veya daha fazla olması durumunda kanunen bir yönetici seçimi zorunlu olmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 40 -da yer alan “ Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. ” hükme göre yöneticinin istifa hakkı vardır.

Yönetici İstifası Dilekçe Örneği

Sayın ........................ Sitesi / Apartmanı Kat Malikleri Kurulu’na


(istifa etmenindeki neden/nedenler)... nedenlerinden dolayı …/…/…. Tarihindeki Kat Malikleri Kurulun da devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum.

Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır / sunulacaktır.Saygılarımla

YÖNETİCİ

Adı Soyadı / İmza - Kaşe

......................

Apartman Yöneticinin İstifasından Sonra Ne Olur?

Apartman yöneticisinin istifasından sonra kat malikleri kurulu olağanüstü toplantı yaparak yeni bir yönetici seçimi yapar. Seçilen yönetici seçildiği tarihten itibaren 1 yıl görev yapar. Kat malikleri kurulu kararına göre yeni yönetici istifa eden yöneticinin kalan süresi kadar da göreve seçilebilir.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz