Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Apartmanlar Vergi Numarası Almak Zorunda Mı?


Apartmanların vergi numarası alması zorunlu mu? 
Meskenlerde vergi mükellefiyetini gerektiren işlemlerin olmadığı durumlarda vergi dairesi ile ilgili bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Apartmanlarda çalışan bina görevlisi ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı ve bunun dışından herhangi bir vergi tevkifatı (stopaj) gerektiren bir ödeme söz konusu değil ise apartmanların vergi numarası alma zorunluluğu yoktur.
Vergi tevkifatı (stopaj): Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın (gelir, kazanç) ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Stopajı doğuran işlem, stopaja tabi istihkakın nakden veya hesaben ödenmesidir.
Bu uygulamanın amacı vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak, verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini gidermektir.

Kısacası apartmanınızda sadece bir apartman görevlisi çalışıyor ve ona maaş ödemesi yapıyorsanız vergi numarası almanıza gerek yoktur.

Buna karşın, apartman ve sitelerde stopaj kesintisi gerektiren işlem olması halinde apartman vergi numarasının alınması gerekiyor.Apartmanlar nasıl vergi numarası alır?

Apartman yönetimi kat malikleri kurulunu toplayarak vergi numarası alınması ile ilgili bir karar alır. Almış olduğu kararın yazılı olduğu karar defterini notere onaylatarak bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki vergi dairesine başvurarak vergi numarasını alabilirler.Vergi numarası almak için örnek dilekçe

..................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlimiz / İlçemiz ............................................ adresinde bulunan apartman ve dükkan sakinleri olarak, apartmanımıza yönetici olarak ................................. seçtik. Apartmanımıza vergi numarası almak, gerekli defterleri yaptırmak ve kararlar almak için oy çokluğu ile yönetici ...................... görevlendirdik. Bu Tutanak oy çokluğu ile ...../....../.......... tarihinde imza altına alınmıştır. Gerekli mercilere verilmek üzere iki nüsha düzenlenmiştir. ...../....../.......... 


Bu veya buna benzer bir dilekçe ile vergi dairesine başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçeye ek olarak kat maliklerinin tamamının adı soyadı ve imzası gerekmektedir.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar