Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması


Kat Mülkiyeti Kanunu 20. md. göre;
(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının (aidat) tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)

(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle; birinci fıkranın (b) bendinde yer alan "koruma" ibaresinden sonra gelmek üzere ", güçlendirme" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "yüzde on" ibaresi "yüzde beş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu (Kmk.) md.20de düzenlenen gecikme tazminatı, hem temerrüt faizini hem de cezai şartı içeren bir tazminattır.

Kanun koyucu ortak gider veya avans borcunu süresinde ödemeyen kat malikinin 3095 sayılı kanun gereğince sadece yıllık % 9 oranında temerrüt faizi ödemesini yeterli görmemiş, yıllık % 51 oranında cezai şartı da bizzat ekleyerek (kanuni ifaya eklenen cezai şart) bu hükmü ve oranı tanzim etmiştir.
Bu gerekçe, vergi alacaklarını düzenleyen kanunlarımızda da olduğu gibi KMKda da yerini almıştır.

İnternette yer alan çoğu sitelerde aylık işlenen %5 tutarındaki oran gecikme faizi olarak bahsedilmektedir. Bu tamamen yanlış bir kavram olup aidatlara işlenen %5 oranındaki tutar gecikme tazminatı dır.

Aylık %5 olarak belirtilen gecikme tazminat oranı yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yok ise bu oran kanunda belirtilen aylık %5 olarak hesaplanır.

Şimdi örnek bir hesaplama yapalım;

100 TL aidatı olan bir binadaki şahısın 10.02.2016 tarih itibari ile hesap kesimi yaptığımızı varsayalım.

Hesap Kesim Tarihi : 10.02.2016

Aylık Gecikme Tazminat Oranı : %5    

İşlem
Tarihi

Vade
Tarihi

Borç
Toplamı

Alacak
Toplamı

Gecikme Gün
Sayısı

Tazminat
Oranı (%)

Tazminat
Tutarı

Toplam
Borç

01.09.2015 30.09.2015 200,00 0,00 133 22,17 44,33 244,33
01.10.2015 31.10.2015 200,00 0,00 102 17,00 34,00 234,00
01.11.2015 30.11.2015 200,00 0,00 72 12,00 24,00 224,00
01.12.2016 31.12.2015 200,00 0,00 41 6,83 13,67 213,67
01.01.2016 31.01.2016 200,00 0,00 10 1,67 3,33 203,33
01.02.2016 29.02.2016 200,00 0,00 0 0,00 0,00 200,00
TOPLAMLAR :   1.200,00 0,00 119,33 1.319,33

Açıklamalar ;
  1. Aylık %5 olarak işlenen tutar sadece ana paraya işlenir. Daha önceden hesaplanarak ana paraya eklenen tazminat tutarı gözardı edilir.
  2. Hesaplanan tazminat tutarı günlük %5 üzerinden hesaplanmıştır.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz


İlgili Başlıklar