Blog

Site yönetimi ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Kiracı Tahliyesinde Yetkili Mahkeme


Günümüzde çok karşılaştığımız hukuki uyuşmazlıklardan birisi de kiracının kira borcunu ödememesi. Kiraya veren bu durumda kira borcunun tahsilini istemekte ve bir an önce kiracıyı taşınmazdan tahliye etmeyi talep etmesi gerekiyor.

Kiracı tarafından kira borcu süresi içerisinde ve tam olarak ödenmez ise kiralayan 4 şekilde kiracının taşınmazdan tahliyesini sağlayabiliyor ve borcun tahsilini isteyebiliyor.

1.İcra İflas Kanunu 269. maddesine göre kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi yapılabiliyor. Bu takipte kiracıya ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderiliyor ve 30 gün içerisinde borcu ödemesi ihtar ediliyor. Verilen süre sonuna kadar kiracı borcunu tam olarak ödemez yahut 7 günlük itiraz süresi içerisinde itiraz etmez ise İcra Mahkemesinde tahliye talepli dava açılıyor. İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı icra dairesi aracılığıyla neticelendiriliyor ve kiracı taşınmazdan tahliye ediliyo; icra takibinde aynı zamanda haciz istenerek borcun tahsili de yapılıyor.

2. Kiralayanın izleyeceği ikinci bir yol ise 6098 sayılı Borçlar Kanunu 315. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre, kiracı kira bedelini ve yan giderlerini ödemez ise noter vasıtasıyla kiracıya ihtar gönderiliyor ve en az 30 gün süre (konut ve çatılı işyerleri için) verilerek söz konusu borçlarını ödemesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği ihtar ediliyor. Verilen süreye rağmen kiracı kira borcunu ödemez ise  tahliye talepli dava açılıyor. Dava sonucunda verilen tahliye kararı icra dairesi vasıtasıyla sonuçlandırılıyor.

3 Borçlar Kanunu 362. maddesiyle yapılan bir düzenleme daha bulunuyor. Buna göre Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse kiraya veren, kiracıya yazılı olarak en az altmış günlük bir önel verip, bu önel içinde ödememesi durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor. Burada da verilen süreye rağmen kiracı kira borcunu ödemez ise tahliye talepli dava açılıyor. Dava sonucunda verilen tahliye kararı icra dairesi vasıtasıyla sonuçlandırılıyor.

4. Bir diğer düzenleme de 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’ un 7/1-E maddesi ile getiriiyor. Buna göre bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde bir kira dönemi içinde, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir yıl içinde kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kiracıya iki haklı ihtar tebliğ edilmişse; kira süresinin bitimini takip eden bir ay içinde ayrıca ihtara gerek kalmaksızın tahliye davası açılıyor. Dava sonucunda verilen tahliye kararı icra dairesi vasıtasıyla sonuçlandırılıyor. 

Peki, kiracı tahliyesi davasında hangi mahkeme görevli?
Kira sözleşmesine dayanan her türlü,tahliye,aktin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılan alacak, tazminat davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkmesi’ dir.

Eğer kira alacağı yada Tazminat davaları tek başına açılmış ise bu durumda talep edilen miktara göre görevli mahkeme belirleniyor. Tahliye davalarının taşınmazın aynına ilişkin olmadığı için ,taşınmazın bulunduğu yerde açılması zorunluluğu bulunmuyor.


Ücretsiz Apartman Site Yönetim Programı

Başlangıç planı şimdi ve her zaman ücretsiz